Category Archives: Друковані праці ІПО

Сучасні технології у викладанні фізики

Вітаємо методиста НМЦ природничо-математичної освіти Ірину Іванівну Задніпрянець із видруком  чудової книжки «Сучасні технології у викладанні фізики», вдячними читачами якої будуть як  молоді, так і досвідчені вчителі фізики. Посібник створено з метою допомогти педагогові  зорієнтуватись у питаннях технологічності ви­кладання предмета й умовах застосування відповідної технології. У книжці розглянуто філософські засади педагогічних технологій, підходи до поняття технологічності в навчально-виховному процесі, класифікацію технологій залежно від завдань навчання.
Сайт Ірини Задніпрянець
Видавництво «Шкільний світ»: посібник “Сучасні технології у викладанні фізики”
Інформація першої частини посібника дасть учителям можливість пригадати основні принципи та особливості традиційного навчання, форми й методи роботи; ознайомитись із сучасними поглядами на урок у системі традиційного навчання.
Друга частина присвячена інтерактивним технологіям навчання, найбільш поширеним у викладанні предметів природничого циклу, а саме: кооперованому, груповому та проблемному навчанню; їх основним характеристикам, умовам застосування.
У третій частині посібника розглянуто інноваційні освітні технології особистісно орієнтованого навчання, найбільш поширені у викладанні фізики: технологія диференційованого навчання, модульне навчання, технологія розвитку критичного мислення; подано приклади їхнього використання на уроках фізики.

Посібник «Творчі проекти на уроках трудового навчання : обслуговуючі та технічні види праці : 8 – клас

Зміст нових програм з трудового навчання для учнів 5–9 класів передбачає вивчення нового матеріалу через організацію проектно-технологічної діяльності. Проекти, які виконують учні у процесі трудового навчання, переважно мають практичне спрямування (так звані матеріальні проекти). Методику виконання проектів детально описано в книжці доцента кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО КУ імені Бориса Грінченка Н.І.Боринець (у співавторстві з Л.Рак).
Про книжку Творчі проекти на уроках трудового навчання : обслуговуючі та технічні види праці : 8 – класи / упоряд.: Л. Рак, Н. Боринець. – К.: Шк.. світ, 2010. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
Н.І.Боринець. Проектно-технологічна діяльність учнів і вчителів трудового навчання
Нова редакція навчальної програми МОН України «Трудове навчання. 5-9 класи», серед авторів якої – Н.І.Боринець
Виконання проекту передбачає оформлення відповідної документації: плану роботи, плану проектної діяльності, ескізного малюнка, креслення, інструкційних чи технологічних карт тощо. Написані від руки чи надруковані матеріали збирають у папку (її можна виконати в електронному вигляді) під назвою «Пояснювальна записка», або «Портфоліо».

Актуальна книжка для педагогів і батьків

Видавництво педагогічної преси та літератури «Шкільний світ» виклало у вільному доступі книжку заступника директора ІППО КУ імені Бориса Грінченка О.В.Кочерги «Психофізіологія раннього дитинства». Праця є корисною й цікавою не тільки для педагогів, а й для батьків маленьких українців.
О.Кочерга. Психофізіологія раннього дитинства
Видавництво «Шкільний світ»

Про компетентність учителя зарубіжної/світової літератури

Статті доцента кафедри методики викладання мов та літератури ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидата педагогічних наук Світлани Сафарян видруковано в збірці «Компетентність учителя ЗЛ: реалізація на уроці. – К.: «Шкільний світ, 2010). У статті «Шляхи підвищення професійної компетентності вчителя ЗЛ у системі післядипломної педагогічної освіти»  окреслено рівні  оволодіння педагогічною майстерністю:  елементарний, базовий,  досконалий та  творчий. Стаття «Фонові знання як засіб реалізації краєзнавчого та етнокультурологічного методичних принципів під час вивчення художнього твору на уроках ЗЛ» присвячена дослідженню окремих груп фонових знань як наукових систематичних знань, що мають інформаційно-культурологічний характер.

Електронний навчально-наочний посібник «Дитина у світі»

До Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у видавництві «Свена» вийшов перший навчально-методичний матеріал нового покоління – електронний навчально-наочний посібник «Дитина у світі», схвалений МОН України до використання педагогами дошкільних навчальних закладів, батьками дітей дошкільного віку. Автор посібника – Алла Гончаренко, доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти  ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.
Видавництво «Свена»

Керівництво педагогічною радою ДНЗ

Сьогодні в дошкільних навчальних закладах усіх типів утверджується парадигма особистісно-орієнтованої моделі освіти. Реалізація нових людиноцентристських підходів до освітнього процесу в дошкільній установі та визначення в ньому місця особистості починається із внесення відповідних змін до управлінської діяльності, яка має забезпечити безперервне професійне та особистісне зростання працівників, стабільність і комфорт у закладі, адаптацію та визначення його місця в умовах, що постійно змінюються. Дошкільні заклади отримали можливість самостійно обирати один чи кілька пріоритетних напрями (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо) своєї діяльності, провадити інноваційну діяльність.
Питанням керівництва педагогічною радою ДНЗ присвячена стаття викладача кафедри методики та психології дошкільної та початкової освіти Л.І.Меленець.

Нове видання: Колискові для діток та їхніх мам

Функції колискової різнобічні. По-перше, спокійний, розмірений глос рідної людини заспокоює маля. По-друге, слово матеріальне, має силу, а в устах рідної людини є кодом. Слово наповнене любов’ю, надією, турботою і, як вірили наші предки, є захистом на довгі роки, воно вбереже дитину від небезпеки, хвороби, людської заздрості.
Вкрай важливо, якою мовою до дитини звертаються батьки, бо саме вона буде засвоєна першою, як рідна. Якщо дитя починає говорити рідною мовою матері,  успішність пізнавальної діяльності сягає 90%, якщо батька – 71%,  коли перша засвоєна мова є іншою, третьою, – ефективність навчальної діяльності не перевищує 52%.
Збірка колискових пісень укладена доцентом кафедри методики та психології дошкільної та початкової освіти ІППО Аллою Миколаївною Гончаренко (К.:Літера ЛТД, 2010.– 48с.)

Електронне наукове видання КУ імені Бориса Грінченка

Електронне наукове видання Київського університету імені Бориса Грінченка «Освітологічний дискурс» зареєстроване ВАК і розміщене на сайті Національної бібліотеки України  імені В.І.Вернадського. Головний редактор видання – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор КУ імені Бориса Грінченка Віктор Олександрович Огнев’юк.
Вітаємо працівників ІППО – авторів цього актуального наукового видання: М.Ф.Войцехівського, О.В.Кочергу, Н.М.Дятленко, Ф.Л.Левітаса, О.В.Дудар, А.М.Гончаренко, В.М.Буренко, С.І.Сафарян, О.П.Глазову, Н.І.Боринець, Л.Т.Коваленко, О.Я.Митника, Я.Ю.Якуніна, І.О.Максимова.
Сайт  Національної бібліотеки України  імені В.І.Вернадського: про електронне наукове фахове видання «Освітологічний дискурс»
«Освітологічний дискурс»: № 1
«Освітологічний дискурс»: № 2

Психофізіологія шестирічних першокласників

Початок навчання в шестирічному віці – час важливих, поворотних у житті дитини змін. Хороший старт спонукає до вдалого фінішу на дистанції шкільного навчання. Невдачі цього періоду є небезпечними і мають тривалий вплив на життя дитини.
У посібнику заступника директора ІППО, кандидата психологічних наук О.В.Кочерги «Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи (К.: «Шкільний світ», 2010 (Бібліотека «Шкільного світу»)  розглянуто фізіологічні  та нейронні  механізми психічних процесів, станів і поведінки,  що впливають на розвиток шестирічного першокласника.
Шість років – період складних  енергетичних перетворень тіла й душі. Період, коли енергопотенціал, психомоторні дії сприяють розвиткові мислення, почуттів, уяви, становленню їхнього взаємозв’язку.
Посібник адресовано слухачам курсів підвищення кваліфікації в системі  післядипломної освіти (вихователям, учителям, медичним сестрам ДНЗ, практичним психологам, соціальним педагогам), а також  батькам першокласників.

Вплив працездатності на успішність навчання розумово відсталих учнів

Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми  навчання та виховання людей  в інтегрованому освітньому середовищі» відбулася 24-25 березня 2010 року в Києві.  У  виданому  університетом «Україна» збірнику «Актуальні проблеми навчання та виховання  людей з особливими потребами: тези доповідей» уміщено тези доповідей на конференції, у яких відображено широке коло нагальних питань, пов’язаних з освітою, правовим статусом, адаптацією в суспільстві, професійною та  фізичною реабілітацією людей з особливими потребами.
У розділі «Науково-організаційні засади інклюзії людей з особливими потребами в загальноосвітній простір» видруковано працю методиста   ІППО Валентини Шорохової «Вплив працездатності на успішність навчання розумово відсталих учнів».
Текст статті